PSD3
PSD3

متن درباره ما

متن درباره ما مجموعه psd3 با مدیریت و صاحب امتیازی حسین رئوفی در نظر دارد تا با ارائه خدمتی نوین به طراحان کشور تا با تعامل طراحان در افزایش کیفیت خدمات طراحان و مجموعه های تبلیغاتی گامی بلند بردارد . محصولات سایت شامل فایل های گرافیکی می باشد که طراحان جهت فروش و یا ارائه به صورت رایگان در اختیار دیگر طراحان و عموم مردم قرار میدهند و در صورت وجود شکایت psd3 تصمیم گیرنده و تعیین کننده حق می باشد . مجموعه psd3 با مدیریت و صاحب امتیازی حسین رئوفی در نظر دارد تا با ارائه خدمتی نوین به طراحان کشور تا با تعامل طراحان در افزایش کیفیت خدمات طراحان و مجموعه های تبلیغاتی گامی بلند بردارد . محصولات سایت شامل فایل های گرافیکی می باشد که طراحان جهت فروش و یا ارائه به صورت رایگان در اختیار دیگر طراحان و عموم مردم قرار میدهند و در صورت وجود شکایت psd3 تصمیم گیرنده و تعیین کننده حق می باشد . مجموعه psd3 با مدیریت و صاحب امتیازی حسین رئوفی در نظر دارد تا با ارائه خدمتی نوین به طراحان کشور تا با تعامل طراحان در افزایش کیفیت خدمات طراحان و مجموعه های تبلیغاتی گامی بلند بردارد . محصولات سایت شامل فایل های گرافیکی می باشد که طراحان جهت فروش و یا ارائه به صورت رایگان در اختیار دیگر طراحان و عموم مردم قرار میدهند و در صورت وجود شکایت psd3 تصمیم گیرنده و تعیین کننده حق می باشد .